9.6/10
4.8/5

Gratis retourneren

Gratis verzending vanaf € 100

Levertijd: 1 - 3 dagen

Gratis verzending vanaf €100

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst strekkende tot levering van een product en of dienst door BOOTS AND STORIES aan wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van deze algemene voorwaarden zijn afgeweken.
1.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze AV op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. BOOTS AND STORIES en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van BOOTS AND STORIES zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. In dat geval vervalt een offerte of aanbieding na de betreffende termijn.
2.2 Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haaraan BOOTS AND STORIES opgegeven eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop BOOTS AND STORIES haar offerte of aanbieding baseert.
2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht BOOTS AND STORIES niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 3 Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

3.1 De leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. BOOTS AND STORIES heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.2 Indien door BOOTS AND STORIES of door BOOTS AND STORIES ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Wederpartij of een door Wederpartij aangewezen locatie, draagt Wederpartij kosteloos zorg voor de (door die medewerkers) in redelijkheid gewenste faciliteiten.
3.3 Indien BOOTS AND STORIES gegevens behoeft van Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Wederpartij deze juist en volledig aan BOOTS AND STORIES ter beschikking heeft gesteld.
3.4 Wederpartij is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoorde te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan BOOTS AND STORIES te verstrekken. Wederpartij staat in voor de juistheid van de door haar verstrekte informatie.
3.5 BOOTS AND STORIES is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
3.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
3.7 Op BOOTS AND STORIES rust een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatsverplichting.

Artikel 4 Betaling en incassokosten

4.1 De factuurtermijn is een fatale termijn. Indien betaling geschiedt middels IDEAL, dan garandeert wederpartij dat het bedrag van haar bankrekening kan worden afgeschreven.
4.2 Indien wederpartij niet binnen de factuurtermijn heeft betaald, dan is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, ten bedrage van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 35,00. Indien wederpartij een natuurlijk persoon is, dan is wederpartij de wettelijke rente en de wettelijke buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
4.3 BOOTS AND STORIES heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente, ook al verklaart wederpartij te dien aanzien anders. BOOTS AND STORIES kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4.4 Wederpartij is niet gerechtigd enige betalingsverplichting op te schorten dan wel zich op verrekening te beroepen.

Artikel 5 Reclames

Alle reclames dienen, op straffe van verval, schriftelijk door BOOTS AND STORIES te zijn ontvangen binnen 8 dagen nadat deze bekend zijn geworden dan wel bekend hadden kunnen zijn.

Artikel 6 Geheimhouding

6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
6.2 Hetgeen vermeld in artikel 6.1 in deze algemene voorwaarden opgenomen geldt niet voor informatie:
a) die wordt verstrekt aan haar adviseurs, waarbij die adviseurs tevens aan geheimhouding zijn gebonden;
b) reeds het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werden verkregen;
c) onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij;
d) algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of
e) door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de betrokken partij wordt geschonden.
f) die openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 BOOTS AND STORIES is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7.2 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico, dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.
7.3 Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld, dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert en er toch sprake is van aansprakelijkheid van BOOTS AND STORIES, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 10.000,-.
7.4 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Wederpartij jegens BOOTS AND STORIES heeft, dienen binnen 6 maanden – indien wederpartij een natuurlijk persoon is, binnen 12 maanden en één dag – na het moment waarop wederpartij hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn schriftelijk door BOOTS AND STORIES te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.
7.5 Indien BOOTS AND STORIES door derden mocht worden aangesproken, dan is wederpartij gehouden BOOTS AND STORIES zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is BOOTS AND STORIES, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van BOOTS AND STORIES en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van wederpartij.
7.6 Wederpartij vrijwaart BOOTS AND STORIES voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden.

Artikel 8 Ontbinding van de overeenkomst

8.1 BOOTS AND STORIES is gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden, indien:
a) wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b) na het sluiten van de overeenkomst BOOTS AND STORIES ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen;
c) Indien beslag wordt gelegd op het vermogen van wederpartij, dan wel aan haar surseance van betaling wordt verleend, dan wel failliet wordt verklaard.
8.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van BOOTS AND STORIES op wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
8.3 Indien BOOTS AND STORIES tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan voor Wederpartij.

Artikel 9 Privacy

BOOTS AND STORIES voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens als bewerker op haar rusten. BOOTS AND STORIES zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen BOOTS AND STORIES en wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
10.2 Uitsluitend de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven is bevoegd om van geschillen tussen BOOTS AND STORIES en wederpartij kennis te nemen.

II Levering van producten aan niet-consumenten

De in deze afdeling opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen in deze algemene voorwaarden van toepassing, indien BOOTS AND STORIES aan een nietconsument producten levert.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van BOOTS AND STORIES, totdat alle vorderingen die BOOTS AND STORIES op wederpartij heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.
11.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op wederpartij is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.
11.3 Wederpartij is verplicht de zaken die onder het eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van BOOTS AND STORIES te bewaren.
11.4 BOOTS AND STORIES is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn, terug te (laten) nemen, indien wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
11.5 Voornoemde onder artikel 11.1 tot en met 11.4 opgenomen punten, laten de overige aan BOOTS AND STORIES toekomende rechten onverlet.

Artikel 12 Inspectie

12.1 Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Eventuele gebreken dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontdekking, dan wel nadat deze redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, door schriftelijk door wederpartij aan BOOTS AND STORIES te zijn gemeld en door BOOTS AND STORIES te zijn ontvangen. De wederpartij dient BOOTS AND STORIES in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
12.2 Indien ter zake een gebrek niet conform het bepaalde in bovenstaand artikel 12.1 wordt gereclameerd, dan komt aan de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling en dient de wederpartij alle door BOOTS AND STORIES gemaakte kosten, voor zover deze redelijk zijn, te voldoen.
12.3 Indien vaststaat dat een het geleverde gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal BOOTS AND STORIES het gebrekkige product binnen redelijke termijn ter keuze van de wederpartij vervangen of zorg dragen voor herstel van het gebrek. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om het te vervangen product aan BOOTS AND STORIES te retourneren.

III Levering van producten aan consumenten

De in deze afdeling opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen in deze algemene voorwaarden van toepassing, indien BOOTS AND STORIES aan een consument producten levert.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

13.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van BOOTS AND STORIES, totdat alle vorderingen die BOOTS AND STORIES op wederpartij heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.
13.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op wederpartij is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.
13.3 Wederpartij is verplicht de zaken die onder het eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van BOOTS AND STORIES te bewaren.
13.4 BOOTS AND STORIES is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn, terug te (laten) nemen, indien wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
13.5 Voornoemde onder artikel 13.1 tot en met 13.4 opgenomen punten, laten de overige aan BOOTS AND STORIES toekomende rechten onverlet.

Artikel 14 Inspectie (in afwijking van artikel 5 in deze algemene voorwaarden)

14.1 Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Eventuele gebreken dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontdekking, dan wel nadat deze redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, door schriftelijk door wederpartij aan BOOTS AND STORIES te zijn gemeld en door BOOTS AND STORIES te zijn ontvangen. De wederpartij dient BOOTS AND STORIES in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
14.2 Indien ter zake een gebrek niet conform het bepaalde in bovenstaand artikel 14.1 als voornoemd wordt gereclameerd, dan komt aan de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling en dient de wederpartij alle door BOOTS AND STORIES gemaakte kosten, voor zover deze redelijk zijn, te voldoen.
14.3 Indien vaststaat dat een het geleverde gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal BOOTS AND STORIES het gebrekkige product binnen redelijke termijn ter keuze van de wederpartij vervangen of zorg dragen voor herstel van het gebrek. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om het te vervangen product aan BOOTS AND STORIES te retourneren.

Artikel 15 Koop op afstand

15. Indien sprake is van een koop op afstand, dan geldt het navolgende:
a) BOOTS AND STORIES zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging is vertraagd of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt wederpartij hiervan uiterlijk één maand nadat zij de bestelling geplaatst heeft bericht. Wederpartijheeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, zonder recht op eventuele schadevergoeding.
b) In geval van ontbinding conform artikel 15 onder a als voornoemd zal BOOTS AND STORIES het bedrag dat de wederpartij heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
c) Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal BOOTS AND STORIES zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. Bij vervangende producten behoudt de wederpartij het herroepingsrecht. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 16 Herroepingsrecht bij levering van producten

16.1 Je kunt je bestelling retourneren onder een aantal voorwaarden. Stuur je bestelling binnen 14 dagen. Dan is het kosteloos. Indien de wederpartij een bedrag heeft betaald, zal BOOTS AND STORIES dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding, terugbetalen, tenzij BOOTS AND STORIES het geleverde product nog niet retour heeft ontvangen.
16.2 Tijdens de termijn van 14 dagen zoals vermeld in artikel 16.1 als voornoemd zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het product wenst te behouden. Indien zij van haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan BOOTS AND STORIESretourneren, conform de door BOOTS AND STORIES verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De kosten voor retourzending van het product komen voor rekening van de wederpartij.
16.3 Indien de wederpartij gebruik maakt van haar herroepingsrecht, dan kan zij dat doen middels het modelformulier op de website, dan zal de wederpartij binnen 14 dagen na het doen van het beroep op het herroepingsrecht het product met alle toebehoren aan BOOTS AND STORIES retourneren.

Artikel 17 Afwijkende bepalingen ten opzichte van algemene bepalingen

17.1 In afwijking van artikel 2.1 als voornoemd, geldt dat een overeenkomst tot stand komt door aanvaarding van de wederpartij van het door BOOTS AND STORIES gedane aanbod.
17.2 In afwijking van artikel 4.4 als voornoemd, kan de wederpartij zich op opschorting en / of verrekening beroepen, mits daar goede grond voor bestaat.

Zoek je producten